دریـــچـــه برگ در انتـهای زوال می افتد و میوهـ در انتهایــــ کـــــمال ؛ بنـگر کـه چگونـه می افتی ؟ برگی زرد یا سیبی سرخ ... http://daricheh89.mihanblog.com 2018-12-15T00:06:08+01:00