دریـــچـــه برگ در انتـهای زوال می افتد و میوهـ در انتهایــــ کـــــمال ؛ بنـگر کـه چگونـه می افتی ؟ برگی زرد یا سیبی سرخ ... http://daricheh89.mihanblog.com 2018-03-19T18:54:52+01:00