دریـــچـــه برگ در انتـهای زوال می افتد و میوهـ در انتهایــــ کـــــمال ؛ بنـگر کـه چگونـه می افتی ؟ برگی زرد یا سیبی سرخ ... http://daricheh89.mihanblog.com 2018-08-20T01:16:36+01:00