دریـــچـــه برگ در انتـهای زوال می افتد و میوهـ در انتهایــــ کـــــمال ؛ بنـگر کـه چگونـه می افتی ؟ برگی زرد یا سیبی سرخ ... http://daricheh89.mihanblog.com 2019-09-18T17:20:50+01:00